logo-stropkov

O nás

SLUŽBA mestský podnik STROPKOV je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Stropkov, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet obce napojená príspevkom.

Základný predmet činnosti:

 • prevádzkovanie zimného štadióna
 • prevádzkovanie, oprava a údržba verejného osvetlenia, signalizačného zariadenia, zabezpečovanie verejnej výzdoby
 • správa a údržba domu smútku a cintorínov, vrátane údržby cintorínskej zelene, zberu a odvoz odpadu z cintorínov
 • údržba verejnej zelene
 • správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov
 • strojné a ručné čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, ostatných verejných priestranstiev a ich zimná údržba, zber a odvoz odpadu z čistenia miestnych komunikácií a priestranstiev, udržiavanie a čistenie dažďových vpustí
 • zber, odvoz, skladkovanie, likvidácia komunálneho odpadu pre obyvateľov Stropkova, pre právnické osoby a priľahlé obce
 • prevádzkovanie skládky komunálneho odpadu
 • vykonávanie opravy a údržby mechanických prostriedkov v správe Služby
 • prevádzkovanie a udržiavanie mestského verejného WC a SAD Stropkov
 • výkon správy verejného majetku, zabezpečenie jeho údržby, úpravy a vedenie jeho evidencie
 • prenájom nebytových priestorov právnickým a fyzickým osobám, výkon správy

Podnikateľská činnosť:

 • zber, odvoz, skladkovanie, likvidácia komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a stavebného odpadu (pre tretie osoby)
 • prevádzkovanie pohrebnej služby
 • poskytovanie služieb stavebnými mechanizmami

 

© 2018 | sluzba.stropkov.sk | Mapa stránok | | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist